គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Latest Articles

Job Opportunity

January 18, 2016 Employment, Latest News

Job Announcement The Indigenous Community Support Organization (I.C.S.O) is a local Cambodian not-for-profit, non-governmental, non-partisan association established to serve the public benefit. Registered with Minister of Interior in Cambodia on July 13, 2006; #840-MoI. ICSO is a NGO implementing projects to support, strengthen, empower, and improve the capacity of indigenous community organizations and ingenious groups [...]

Read More »