អនុវត្តន៍​តាម​គោលដៅ​ពង្រឹង​សេដ្ឋកិច្ច​សហគមន៍​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ ក្នុង​ខេត្តរតនគិរី​

0 Comments

អនុវត្តន៍​តាម​គោលដៅ​ពង្រឹង​សេដ្ឋកិច្ច​សហគមន៍​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ ក្នុង​ខេត្តរតនគិរី​ គឺ​គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​ ១៦​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៩​ និង​បន្ត​ដល់​ថ្ងៃទី​ ១៧​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៩​ សកម្មភាព​សំ​ខាន់​ៗរបស់​គម្រោង​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ជាបន្តបន្ទាប់​ជាមួយ​ក្រុម​គោលដៅ​ដោយក្រុម​ការងារ​ ICSO​ ដើម្បី​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ជុំវិញ​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​របស់​ គណៈកម្មការ​ និង​សមាជិក​ក្រុម​សន្សំប្រាក់​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ ភូមិ​កា​ទៀង​ និង​ភូមិ​កា​លង​ ឃុំ​ល្បាំ​ង១​ ស្រុក​លំផាត់​ ដើម្បី​ចែករំលែក​នូវ​បថ​ពិសោធ​ន៍​ល្អ​ៗ និង​បង្ហាញ​ពី​គំរូ​នៃ​ការដឹកនាំ​ក្រុម​សន្សំ​ឲ្យ​មានដំណើរ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​។

Leave a Comment

Your email address will not be published.