កិច្ចប្រជុំ​ត្រួត​ឡើងវិញ​លើ​ ផែនការ​សកម្មភាព​ រយៈពេល​បី​ឆ្នាំ​ (២០១៩-ឆ្នាំ២០២១​) របស់​សហគមន៍​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​គ្រឹង​ ឃុំ​ប៉ូយ​

0 Comments

រតនគិរី​៖ កិច្ចប្រជុំ​ត្រួត​ឡើងវិញ​លើ​ ផែនការ​សកម្មភាព​ រយៈពេល​បី​ឆ្នាំ​ (២០១៩​ ដល់​ឆ្នាំ២០២១​) របស់​សហគមន៍​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​គ្រឹង​ ឃុំ​ប៉ូយ​។ សកម្មភាព​នេះ​ អ្នក​ត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើង​ដោយមាន​ការចូលរួម​ យ៉ាង​ផុសផុល​ពីសំណាក់​គណៈកម្មាធិការ​ សមាជិក​សហគមន៍​ និង​មានការ​គាំទ្រ​ចូលរួម​ផង​ដែរ​ពី​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​ប៉ូយ​ សរុប​ ២៧នាក់​ (ស្រ្តី១០នាក់​)។

អនុវត្តន៍​គម្រោង​ដោយ​៖ ICSO​ គាំទ្រ​ថវិកា​ដោយ​៖ សហគមន៍​អឺរ៉ុប​