សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ និងសុពលភាពផែនការរយៈពេល ០៣ឆ្នាំ (២០១៩ ដល់ ២០២១) របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចព្រៅ ភូមិកាទៀង។ សិក្ខាសាលានេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ បានធ្វើនៅសាលាឃុំល្បាំង ១ និងដោយមានការអញ្ចើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រី ជាអាជ្ញាធរភូមិ-ឃុំ សមាជិកសហគមន៍ និងសម្របសម្រួលដោយក្រុមការងារ ICSO។
គាំទ្រថវិកាដោយ៖ សហគមន៍អឺរ៉ុប (EU) អនុវត្តន៍គម្រោងដោយ៖ ICSO
https://www.facebook.com/553678364702724/photos/pcb.3125560907514444/3125559610847907/?type=3&theater