សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី “ការបើកតំបន់សម្បទានស្វែងរុករករ៉ែ សម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណស្វែងរុករក
https://www.facebook.com/MMECambodia/photos/pcb.1338360689680177/1338360339680212/?type=3&theater