គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Structure

Structure and Management list

The update of the ICSO organogram


Management list

1. Mr. Sao Vansey: Executive Director, vansey@icso.irg.kh

2. Mr. Chin Thavro: Deputy Director, thavro@icso.org.kh

3. Mr. Mr. Sin Seth: National Operation Support Coordinator, sinsieth@icso.org.kh

4. Mr. KhunBunnath: CLDP Coordinator, bunnath@icso.org.kh

5. Ms. NgaChanthan: Provincial Program Coordinator, chanthorn@icso.org.kh

6. Mr. ChhoemSakhan: Provincial Program Coordinator, sakhorn@icso.org.kh

 

The Management Committee will ensure that Monitoring and Evaluation systems and procedures of ICSO programs are operational and fully functioning in order to monitor and evaluate the national, regional and provincial program implementation according to the set indicators. Capacity building and assisting the national, regional and provincial management teams in monitoring and evaluation and implementation of the annual national, regional and provincial work plan and budget.