គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Archive for the ‘Donations’ Category

Donations

April 5, 2016 Donations Thank you so much for being interested in supporting ICSO. We rely on support to keep our organization going, so we really appreciate any help we can get. There are four fantastic ways you can support ICSO: 1.  Donating 2.  Fundraising 3.  Volunteering 4.  Spread the word Liking and sharing our Facebook page (https://www.facebook.com/Indigenous-Community-Support-Organization-ICSO-553678364702724/?pnref=story) is also really great way of getting the message out there and keeping up with what we do at ICSO. We’d love to keep in...

Read More »

Read More »