គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Archive for the ‘Indigenous People’ Category

Indigenous People In Cambodia

March 17, 2010 Indigenous People [caption id="attachment_147" align="alignleft" width="270" caption="Cambodia in Asia"][/caption] Cambodia’s recent history of genocide, war, massive migration, and forced resettlement has led to a situation where reliable demographic and ethnographic information is not available. The 1998 Cambodian Population Census identified 17 different indigenous groups based on spoken language. The census estimated the indigenous population at about 101,000 people or 0.9 percent of the then total population of 11.4 million. Empirical research, however, suggests that the figure is most likely underestimated...

Read More »

Read More »