គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Archive for the ‘What we do’ Category

Ratanakiri Provincial Program

April 8, 2016 Ratanakiry

1.    RATANAKIRI PROVINCIAL PROGRAM

1.1  Ratanakiri Provincial Program’s target areas and target groups

ICSO provincial program office-based in Ratanakiri has implemented its different project components in 84 villages, in 22 communes of 5 districts (OuYaDav-OYD, Bar Kaev-BK, Ou Chum-OCH, Lumphat-LPH and Andoung Meas-AM district). There are 3 main project components such as, 1). IPOs-Indigenous Communal Land Titling Project (IPOs-CLTP)2).IPOs-Institutional Empowerment Project (IPOs-IEP), and 3). IPOs-Economic Empowerment Project (IPOs-EEP). Through the above projects; ICSO-Rat program has worked with 1,468 (493 [33%] were female) of IPOs/ICBOs members as...

Read More »

Read More »

Mondulkiri Provincial Program

April 8, 2016 Mondulkiry

2.    MONDULKIRI PROVINCIAL PROGRAM

2.1  Mondulkiri Provincial Program’s target areas and target groups

The ICSO program office based in Mondulkiri has implemented projects in 18 villages, 4 communes of PechChenda district. There are 2 main project components such as 1). Indigenous Community Natural Resources Management and Networking Project (IC-NRMNP), and 2). Indigenous People Organizations Economic Empowerment Project (IPOs-EEP).Through these projects; ICSO has worked with 493 (195 [39%] were female) of IPN, Saving Groups members (SGMs), Saving...

Read More »

Read More »

Phnom Penh Community Led-development Program (CLDP)

April 8, 2016 Phnom Penh

3.    PHNOM PENH COMMUNITY LED-DEVELOPMENT PROGRAM (CLDP)

3.1  Community Lead-Development Program

CLDP-office based in Phnom Penh has been closely working with 92 (20 [22%] were female) IRAMs, whom are living in in 56 villages, 39 communes, 26 districts of 15 provinces across Cambodia where IPs existing. Supported and empowered IRAMs so that they have worked directly with 497 (197 [405] were female) Indigenous People Community Leaders (IPCLs) at grass-roots level. Both IRAMs and IPCLs have been...

Read More »

Read More »

Community Led-Development Program

March 17, 2010 What we do

Community-Led Development Program (CLDP)-office based in Phnom Penh. It has been closely working with 69 (16 women) Indigenous Rights Active Members (IRAMs) in 101 villages, 30 communes, 17 districts of 15 provinces across Cambodia where IPs existing. Supported and empowered IRAMs, so that they have worked directly with 3,842 (1,884 are female) of IPs and Indigenous People Community Leaders (IPCLs) at grassroots level. Both IRAMs and IPCLs have been working with 93,653 (38,182 are female) IPs covered...

Read More »

Read More »

Ratanakiri Program

March 18, 2010 What we do

ICSO provincial program office-based in Ratanakiri has implemented its different project components in 69 villages, 21 communes, 05 districts (Ou Ya Dav-OYD, Bar Kaev-BK, Ou Chum-OCH, Lumphat-LPH and Andoung Meas-AM district). There are 3 main project components such as, 1).IPOs-Indigenous Communal Land Titling Project (IPO-CLTP), 2).IPOs-Institutional Empowerment Project (IPOs-IEP), and 3). IPOs-Economic Empowerment Project (IPOs-EEP).

Through above projects; ICSO-Rat program has worked with 1,681 (545 equal 32% are female) of IPOs/ICBOs/IPNs of its target group such...

Read More »

Read More »

Mondulkiri Program

November 26, 2011 What we do

ICSO program office-based in Mondulkiri has implemented the projects in 18 villages, 4 communes of Pech Chenda district. There are 2 main project components such as 1). Indigenous Community Natural Resources Management Project (IC-NRMP), and 2). Indigenous People Organizations Economic Empowerment Project (IPOs-EEP).  Through these projects; ICSO has worked with 332 (182 are female) of IPN, Saving Groups members (SGMs), Saving Group Committee (SGCs), Indigenous People Organizations on Economic Development committee. The total of IPs that we...

Read More »

Read More »