គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Archive for the ‘Mondulkiry’ Category

Mondulkiri Provincial Program

April 8, 2016 Mondulkiry

2.    MONDULKIRI PROVINCIAL PROGRAM

2.1  Mondulkiri Provincial Program’s target areas and target groups

The ICSO program office based in Mondulkiri has implemented projects in 18 villages, 4 communes of PechChenda district. There are 2 main project components such as 1). Indigenous Community Natural Resources Management and Networking Project (IC-NRMNP), and 2). Indigenous People Organizations Economic Empowerment Project (IPOs-EEP).Through these projects; ICSO has worked with 493 (195 [39%] were female) of IPN, Saving Groups members (SGMs), Saving...

Read More »

Read More »