គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Archive for the ‘Ratanakiry’ Category

Ratanakiri Provincial Program

April 8, 2016 Ratanakiry

1.    RATANAKIRI PROVINCIAL PROGRAM

1.1  Ratanakiri Provincial Program’s target areas and target groups

ICSO provincial program office-based in Ratanakiri has implemented its different project components in 84 villages, in 22 communes of 5 districts (OuYaDav-OYD, Bar Kaev-BK, Ou Chum-OCH, Lumphat-LPH and Andoung Meas-AM district). There are 3 main project components such as, 1). IPOs-Indigenous Communal Land Titling Project (IPOs-CLTP)2).IPOs-Institutional Empowerment Project (IPOs-IEP), and 3). IPOs-Economic Empowerment Project (IPOs-EEP). Through the above projects; ICSO-Rat program has worked with 1,468 (493 [33%] were female) of IPOs/ICBOs members as...

Read More »

Read More »