គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Archive for the ‘Phnom Penh’ Category

Phnom Penh Community Led-development Program (CLDP)

April 8, 2016 Phnom Penh

3.    PHNOM PENH COMMUNITY LED-DEVELOPMENT PROGRAM (CLDP)

3.1  Community Lead-Development Program

CLDP-office based in Phnom Penh has been closely working with 92 (20 [22%] were female) IRAMs, whom are living in in 56 villages, 39 communes, 26 districts of 15 provinces across Cambodia where IPs existing. Supported and empowered IRAMs so that they have worked directly with 497 (197 [405] were female) Indigenous People Community Leaders (IPCLs) at grass-roots level. Both IRAMs and IPCLs have been...

Read More »

Read More »