គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Archive for the ‘Where we work’ Category

O Chum district

March 17, 2010 District_O Chum [caption id="attachment_181" align="alignleft" width="222" caption="O Chum district"][/caption]

O’Chum district is located just to the north of the provincial capital, Ban Lung. The territory is still quite preserved, even if in the last few years land grabbing and illegal land sales have increased.

O’Chum is predominantly inhabited by Kreung and Tampuan people. The district has a long tradition of involvement in Natural Resources Protection projects, and in the central area of the district are located the most cohesive...

Read More »

Read More »

Bor Keo District

March 17, 2010 District_Bor Keo [caption id="attachment_192" align="alignleft" width="230" caption="Bor Keo district"][/caption]

Borkeo district is located between the provincial capital, Ban Lung, and O Yadav district. It is home of mainly Tampuan people. Its productive soils and its accessibility from the main roads, has meant that Borkeo has been a target for gross exploitation with many negative impacts natural resources. The district is targeted by land grabbing, concession, illegal sales and has seen a significant reduction of forestland and shifting cultivation in favor...

Read More »

Read More »

Lumphat district

March 17, 2010 District_Lumphat [caption id="attachment_185" align="alignleft" width="230" caption="Lumphat district"][/caption]

Lumphat district is located to the south of the provincial capital, Ban Lung and extends down toward the Srepok River. Lumphat has a mix of ethnics groups, including Tampuan, Brao and Lao. One part of the district became a national protected area, less subject to land grabbing, but the process has been not negotiated with Indigenous People. This happened in other protected areas too, where conservation projects have been decided without consultation...

Read More »

Read More »

O Yadav district

March 17, 2010 District_O Yadav [caption id="attachment_183" align="alignleft" width="230" caption="O Yadav district"][/caption]

O Yadav district borders Vietnam and is predominantly inhabited by Jarai people.. The border between Cambodia and Vietnam, as many other colonial borders, didn’t take into consideration the Jarai people distribution and has divided their community into separated nationalities. Despite that, and not without difficulties, Jarai maintain family, clan and cultural links across the border. The rehabilitation of the main road linking O Yadav district to Vietnam has triggered the inflow...

Read More »

Read More »

Mondulkiri

March 17, 2010 Mondulkiri [caption id="attachment_196" align="alignleft" width="228" caption="Mondulkiri Map"][/caption]

Mundulkiri program implementation was officially launched in May 2009 with the support from PYD, a new partner of ICSO. The purpose of this program extension is to initiate the provincial office operation to connect and link the IP and NGO networks within the existing provinces as well as the national level for supporting IP community work on economic, social and cultural rights.

In focusing on Natural Resource Management and land rights...

Read More »

Read More »

March 19, 2010 IRAM Network

A-72 IP national network members of Cambodian indigenous peoples has been formed and reviewed the existing IRAM and the 260 focal persons of IP working groups, based on existing networks and selection of representatives by empowered communities. The network is supporting indigenous communities with knowledge of their rights and how to obtain them. There will be a high focus on land and natural resource management rights. Though their networks, indigenous...

Read More »

Read More »