គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Archive for the ‘Mondulkiri’ Category

Mondulkiri

March 17, 2010 Mondulkiri [caption id="attachment_196" align="alignleft" width="228" caption="Mondulkiri Map"][/caption]

Mundulkiri program implementation was officially launched in May 2009 with the support from PYD, a new partner of ICSO. The purpose of this program extension is to initiate the provincial office operation to connect and link the IP and NGO networks within the existing provinces as well as the national level for supporting IP community work on economic, social and cultural rights.

In focusing on Natural Resource Management and land rights...

Read More »

Read More »