គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Archive for the ‘Other Provinces’ Category

March 19, 2010 IRAM Network

A-72 IP national network members of Cambodian indigenous peoples has been formed and reviewed the existing IRAM and the 260 focal persons of IP working groups, based on existing networks and selection of representatives by empowered communities. The network is supporting indigenous communities with knowledge of their rights and how to obtain them. There will be a high focus on land and natural resource management rights. Though their networks, indigenous...

Read More »

Read More »

Networking

March 17, 2010 Other Provinces The Cambodia IRAM Network Traditional indigenous communities are organized at the level of villages. However, the challenges that indigenous communities are now facing can seldom be solved just at such level. New challenges forces indigenous communities to establish links and networks in order to extend their capacity for solidarity, advocacy and rights defense.  Through the support from ICSO’s capacity building unit, the 77 Indigenous Peoples Working Group (IPWG) people, included 18 women, who were selected by their elders and IP community...

Read More »

Read More »