គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Archive for the ‘IRAM Network’ Category

March 19, 2010 IRAM Network

A-72 IP national network members of Cambodian indigenous peoples has been formed and reviewed the existing IRAM and the 260 focal persons of IP working groups, based on existing networks and selection of representatives by empowered communities. The network is supporting indigenous communities with knowledge of their rights and how to obtain them. There will be a high focus on land and natural resource management rights. Though their networks, indigenous...

Read More »

Read More »