គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Archive for the ‘District_Bor Keo’ Category

Bor Keo District

March 17, 2010 District_Bor Keo [caption id="attachment_192" align="alignleft" width="230" caption="Bor Keo district"][/caption]

Borkeo district is located between the provincial capital, Ban Lung, and O Yadav district. It is home of mainly Tampuan people. Its productive soils and its accessibility from the main roads, has meant that Borkeo has been a target for gross exploitation with many negative impacts natural resources. The district is targeted by land grabbing, concession, illegal sales and has seen a significant reduction of forestland and shifting cultivation in favor...

Read More »

Read More »