គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Archive for the ‘District_Lumphat’ Category

Lumphat district

March 17, 2010 District_Lumphat [caption id="attachment_185" align="alignleft" width="230" caption="Lumphat district"][/caption]

Lumphat district is located to the south of the provincial capital, Ban Lung and extends down toward the Srepok River. Lumphat has a mix of ethnics groups, including Tampuan, Brao and Lao. One part of the district became a national protected area, less subject to land grabbing, but the process has been not negotiated with Indigenous People. This happened in other protected areas too, where conservation projects have been decided without consultation...

Read More »

Read More »