គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Archive for the ‘District_O Chum’ Category

O Chum district

March 17, 2010 District_O Chum [caption id="attachment_181" align="alignleft" width="222" caption="O Chum district"][/caption]

O’Chum district is located just to the north of the provincial capital, Ban Lung. The territory is still quite preserved, even if in the last few years land grabbing and illegal land sales have increased.

O’Chum is predominantly inhabited by Kreung and Tampuan people. The district has a long tradition of involvement in Natural Resources Protection projects, and in the central area of the district are located the most cohesive...

Read More »

Read More »