គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Archive for the ‘District_O Yadav’ Category

O Yadav district

March 17, 2010 District_O Yadav [caption id="attachment_183" align="alignleft" width="230" caption="O Yadav district"][/caption]

O Yadav district borders Vietnam and is predominantly inhabited by Jarai people.. The border between Cambodia and Vietnam, as many other colonial borders, didn’t take into consideration the Jarai people distribution and has divided their community into separated nationalities. Despite that, and not without difficulties, Jarai maintain family, clan and cultural links across the border. The rehabilitation of the main road linking O Yadav district to Vietnam has triggered the inflow...

Read More »

Read More »