គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Contact us

Indigenous Community Support Organisation (I.C.S.O)

Phnom Penh:

Nº 90, Street 304, Sangkat Boeng Keng Kang II,
Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia
Tel: (855) 23 997 657
Email: ppoffice@icso.org.kh Website: www.icso.org.kh

Ratanakiri:

Chry Village, Sangkat Yeak Lom, Banlung City, Ratanakiri Province.
Tel: (855) 75 974 210
Email: ratoffice@icso.org.kh

Mondulkiri:

Mean Leap Village, Sangkat Sokadom, Sen Monorom City, Mondulkiri Province.

Tel:(855) 73 670 3666