គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Case Study

November 26, 2011 Case Study

You would read and download it.

Case study at Labang 2, LPH, Rat 2011 _Eng_

Case study at Peark, OYD, Rat 2010 (Eng)

Case study at Seda, LPH, Rat 2011 _Eng_

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment