គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Success Story

November 26, 2011 Success Story

You can read and download its.

Successful story at Krang Tesh, MDK 2011 _Eng_

Successful Story at Samlot, BB, CEP, 2010 _Eng_

Successful story at Soeurng, BK, Rat 2011 _Eng_

 

 

 

 

 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment