គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

LINK

The NGO Forum land and Indigenous Peoples project

Legal support to Indigenous Peoples

Natural resources management support to Indigenous Peoples

Health and Indigenous Peoples

Cambodian Human Rights NGOs and Indigenous Peoples

Indigenous World Wide Web Virtual library, providing links to most of the Indigenous Peoples Organisations

IWGIA International Working Group on Indigenous Affairs

Cultural survival. Promotes Rights, voices and visions of Indigenous Peoples

Survival, promotes Indigenous Peoples rights

Tebtebba, International Centre of Indigenous Peoples Policies Research and Education

Website providing information on world indigenous studies and researches

Some websites providing resources on Indigenous Peoples and the environment

Some websites providing information, resources and links concerning Indigenous Peoples and the Law:

Some specific websites focused on Indigenous Women

The United Nation Permanent Forum on Indigenous Issues

The UNESCO portal for Indigenous Peoples

Indigenous Peoples and globalisation

For information on globalisation and its impact on Indigenous Peoples’ peoples, farmers, natural resources

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment