គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Melody

You would listen and download all files below

V.01.Melody Jarai-Andong Meas-Ratanakiri

V.01.Kreng Melody

V.02.Kreng Melody

V.03.Kreng Melody

V.04.Kreng Melody

V.05.Kreng Melody

V.06.Kreng Melody

V.07.Kreng Melody

V.08.Kreng Melody

V.09.Kreng Melody

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment