គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Radio 2012

You would listen and download all below…

V.What is Praviay Kuy? 02.02.2012

V.Land and Life16.02.2012

V.Forest and Life.01.03.2012

V.What is Pithy Leurng Neak Ta of IP? 15.03.2012

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment