គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Video

You can watch and download it.

Illegal Land Sale in Load Village

YouTube Preview Image

Preparation Communal Land Registration in Krala Village

YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Traditional Land Using in Laern Chong Village

YouTube Preview Image

Yeak Laom Lake

YouTube Preview Image

Community Forests Tong Krapou Village

YouTube Preview Image

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment