គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Mondulkiri Program

November 26, 2011 What we do

ICSO program office-based in Mondulkiri has implemented the projects in 18 villages, 4 communes of Pech Chenda district. There are 2 main project components such as 1). Indigenous Community Natural Resources Management Project (IC-NRMP), and 2). Indigenous People Organizations Economic Empowerment Project (IPOs-EEP).  Through these projects; ICSO has worked with 332 (182 are female) of IPN, Saving Groups members (SGMs), Saving Group Committee (SGCs), Indigenous People Organizations on Economic Development committee. The total of IPs that we have worked with and through was 14,273 (7,073 are female) IPs, included men, women, youths and elders, and 30 (08 are female) of duty bearers, “Beneficiaries”.

Tags:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment