គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Community Led-Development Program

March 17, 2010 What we do

Community-Led Development Program (CLDP)-office based in Phnom Penh. It has been closely working with 69 (16 women) Indigenous Rights Active Members (IRAMs) in 101 villages, 30 communes, 17 districts of 15 provinces across Cambodia where IPs existing. Supported and empowered IRAMs, so that they have worked directly with 3,842 (1,884 are female) of IPs and Indigenous People Community Leaders (IPCLs) at grassroots level. Both IRAMs and IPCLs have been working with 93,653 (38,182 are female) IPs covered 67 villages, 17 communes, 10 districts of 15 provinces as indirect target groups, with 22 multi-ethnic groups such as Kui, Phnang, Tompoun, Jarai, Prov, Kreung, Por, Chorng, Saoch, Suy, Stieng, Krol, Mil, Tmon, Khonh, Kavet, Kachok, Samre, Lon, Kola, Roong and Rode and included NGO representatives, local authorities, government line ministries and Non-IP, “Beneficiaries”.

Tags: