គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Phnom Penh Community Led-development Program (CLDP)

April 8, 2016 Phnom Penh

3.    PHNOM PENH COMMUNITY LED-DEVELOPMENT PROGRAM (CLDP)

3.1  Community Lead-Development Program

CLDP-office based in Phnom Penh has been closely working with 92 (20 [22%] were female) IRAMs, whom are living in in 56 villages, 39 communes, 26 districts of 15 provinces across Cambodia where IPs existing. Supported and empowered IRAMs so that they have worked directly with 497 (197 [405] were female) Indigenous People Community Leaders (IPCLs) at grass-roots level. Both IRAMs and IPCLs have been working with 93,653 (38,182 [58%] were female) IPs covered 101 villages, 39 communes, 26 districts of 15 provinces as indirect target groups, with 22 multi-ethnic groups such as Kui, Phnang, Tompoun, Jarai, Prov, Kreung, Por, Chorng, Saoch, Suy, Stieng, Krol, Mil, Tmon, Khonh, Kavet, Kachok, Samre, Lon, Kola, Roong and Rode and included NGO representatives, local authorities, government line ministries and Non-IP.

3.2  CLD Program Activities and Outputs

From this period of report, 5,246 (2,145 [40%] were female) participants, included IRAM members, community leaders, indigenous people networks, non-indigenous people networks, NGO representatives, local authorities, government officials, indigenous community members, non-indigenous people and other relevant stakeholders have supported and involved with advocacy actions and constituency building. These actions include community movements, raising public awareness, radio shows, data gathering & documentation on indigenous peoples rights violation cases, joint statements, press conferences, press releases, social media, radio talk-show program, community forestry patrolling, joint advocacy initiative in regional and international levels, consultation meetings, workshops, public forums, organizational development, partnership and networking, reflection program and planning validation, natural resource management and REDD+ program, women’s empowerment, cooperation and collaboration. All of this aims to promote the IP voices to improve social justice.

The capacity of IRAMs to lead community events to claim their rights and land are recognized by local authorities/government and NGO partners. IRAM is the key play role person to facilitate training at the ground and some events in the national. Furthermore, they are well communication with all multi-stakeholders in all level of cooperation and networking in order to protect and promote IPs rights.

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment