គុណតម្លៃរបស់អង្គការគាំទ្រសហគ​​មន៏ជនជាតិដើមភាគតិច:​ ធ្វើការជាក្រុម​ ការគោរព ការផ្ទេរអំណាច សិទ្ឋសហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិច ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីសុចរិត និងតួនាទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ Core Value: Team work, Respect, Empowerment, Indigenous People's Rights, Honesty and integrity, and The role of our NGO in civil society.

Ratanakiri Program

March 18, 2010 What we do

ICSO provincial program office-based in Ratanakiri has implemented its different project components in 69 villages, 21 communes, 05 districts (Ou Ya Dav-OYD, Bar Kaev-BK, Ou Chum-OCH, Lumphat-LPH and Andoung Meas-AM district). There are 3 main project components such as, 1).IPOs-Indigenous Communal Land Titling Project (IPO-CLTP), 2).IPOs-Institutional Empowerment Project (IPOs-IEP), and 3). IPOs-Economic Empowerment Project (IPOs-EEP).

Through above projects; ICSO-Rat program has worked with 1,681 (545 equal 32% are female) of IPOs/ICBOs/IPNs of its target group such as community committee members for identity strengthening, legal entity registration and communal land title application. Community Saving Group members, Saving Group committee members, ICBO committee to assist and support saving groups, committee members of community-based forest protected areas, IPOs secretariat committee members and youth groups. The total of IPs that we have worked with and through was 51,627 (25,740 equal 50% are female), included men, women, youth and elders. There were also 418 (134 are female) of local authorities and government line departments/ministries were involved with actions.

Tags: